TAILIEUCHUNG - Quyết định số 20/2001/QĐ-UB

Quyết định số 20/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 05 tháng 03 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ KINH PHÍ VÀ DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2001. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Quyết định số 146 2000 QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2001 Căn cứ Quyết định số 168 2000 QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 Căn cứ vào Nghị quyết số 01 2001 NQ-HĐ ngày 12 tháng 01 năm 2001 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2001 Căn cứ vào Nghị quyết số 02 2001 NQ-HĐ ngày 12 tháng 01 năm 2001 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu chi ngân sách năm 2001 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 316 KHĐT-TH ngày 14 tháng 02 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường 34 5 tỷ đồng và Viện Kinh tế 2 68 tỷ đồng theo biểu đính kèm . Các đơn vị không tự ý thay đổi chỉ tiêu Ủy ban nhân dân thành phố trường hợp có yêu cầu thay đổi thì phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định. Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố và Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . Nơi nhận TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như điều 2 PHỐ - Thường trực - VPUB CPVP - Tổ CNN TM VX - Lưu CNN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN