TAILIEUCHUNG - Thông tư số 28/TT-QLKH

Thông tư số 28/TT-QLKH về việc hướng dẫn chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam do Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường ban hành | BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Số 28 TT-QLKH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 1 năm 1994 THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 28 TT-QLKH NGÀY 22-1-1994 HƯỚNG DẪN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 29-12-1987 và sửa đổi bổ sung ngày 23-12-1992 Căn cứ Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam do Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 10-12-1988 Căn cứ vào Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp do Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 28-1-1989 Căn cứ Nghị định số 49-HĐBT ngày 4-3-1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam Căn cứ Nghị định số 18-CP ngày 16-4-1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Theo thoả thuận của các cơ quan có liên quan Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành thông tư này hướng dẫn thực hiện chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam. I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Trong chuyển giao công nghệ các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Công nghệ là hệ thống các giải pháp được tạo nên bởi sự ứng dụng các kiến thức khoa học được sử dụng để giải quyết một hoặc một số nhiệm vụ thực tiễn trong sản xuất kinh doanh được thể hiện dưới dạng - Các bí quyết kỹ thuật phương án công nghệ quy trình công nghệ tài liệu thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật công thức bản vẽ sơ đồ bảng biểu Các thông số kỹ thuật và thông tin kỹ thuật khác. - Các đối tượng sở hữu công nghiệp theo Điều 4 Chương I Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ngày 28-1-1989. Các giải pháp nói trên có thể bao gồm máy móc thiết bị có hàm chứa nội dung công nghệ. - Các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn. I. 2. Chuyển giao công nghệ là một hoặc tập hợp nhiều hoạt động được tiến hành bởi hai bên. Bên giao và Bên nhận trong đó hai bên phối hợp các hành vi pháp lý và các hành động thực tiễn mà mục đích và kết quả là Bên nhận có được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN