TAILIEUCHUNG - Nghị định 02/2001/NĐ-CP

Nghị định 02/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 02 2001 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 1 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 02 200Ị NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ LUẬT GIÁO DỤC VỀ DẠY NGHỀ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về tổ chức hoạt động dạy nghề và hoạt động dịch vụ tư vấn về dạy nghề các loại hình tổ chức cơ sở dạy nghề quyền lợi ích và trách nhiệm của cơ sở dạy nghề người dạy nghề người học nghề chính sách đầu tư ưu đãi cho dạy nghề quản lý Nhà nước về dạy nghề. Điều 2. 1. Trường dạy nghề trung tâm dạy nghề lớp dạy nghề gọi chung là cơ sở dạy nghề được tổ chức độc lập hoặc gắn với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ cơ sở giáo dục khác theo quy định tại Nghị định này. 2. Cơ sở dạy nghề quy định tại khoản 1 Điều này gồm có a Cơ sở dạy nghề công lập do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập đầu tư tổ chức bộ máy quản lý và điều hành b Cơ sở dạy nghề bán công được thành lập trên cơ sở liên kết giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế loại hình sở hữu hoặc do chuyển cơ sở dạy nghề công lập thành cơ sở dạy nghề bán công việc quản lý điều hành thực hiện theo quy định của pháp luật c Cơ sở dạy nghề dân lập do tổ chức chính trị tổ chức chính trị - xã hội tổ chức kinh tế tổ chức xã hội - nghề nghiệp tổ chức xã hội thành lập đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tự quản lý điều hành theo quy định của pháp luật phù hợp với mục tiêu tôn chỉ hoạt động của tổ chức mình d Cơ sở dạy nghề của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế sau đây gọi chung là doanh nghiệp hợp tác xã được thành lập để dạy nghề bổ túc nghề nâng cao trình độ kỹ năng nghề

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG