TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 29/2000/CT-BGD&ĐT

Chỉ thị số 29/2000/CT-BGD&ĐT về nhiệm vụ trung tâm của toàn ngành trong năm học 2000-2001 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số 29 2000 CT-BGD ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 7 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM CỦA TOÀN NGÀNH TRONG NĂM HỌC 2000-2001 Sau hơn ba năm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII ngành giáo dục đã có những chuyển biến đáng kể. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được duy trì phát tiển với hình thức đa dạng hơn. Quy mô giáo dục đã không ngừng tăng lên và đang được điều chỉnh để phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng khắc phục dần tình trạng mất cân đối về cấp bậc học vùng miền và ngành nghề đào tạo. Đội ngũ giáo viên tiếp tục được tăng cường theo hướng chuẩn hoá. Các trường sư phạm thu hút ngày càng đông học sinh với chất lượng đầu vào cao hơn đáp ứng tốt hơn yêu cầu tạo nguồn cung cấp giáo viên giảng viên cho các cấp học bậc học. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành tuy còn nhiều khó khăn nhưng cũng tiếp tục được củng cố nâng cấp. Số lượng học sinh sinh viên khá giỏi tăng lên. Trong ngành từ giáo dục mầm non đến đại học và sau đại học đều đã xuất hiện những đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến phù hợp với yêu cầu mới của xã hội. Gia đình và cộng đồng chăm lo nhiều hơn cho sự nghiệp giáo dục. Hợp tác quốc tế về giáo dục tiếp tục được mở rộng và có hiệu quả. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được giáo dục nước ta còn chưa đáp ứng kịp những đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Trước ngưỡng cửa của thế kỷ mới giáo dục Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức. Công tác quản lý giáo dục còn bất cập so với yêu cầu ổn định phát triển sự nghiệp giáo dục. Những hiện tượng tiêu cực ngoài xã hội và ngay trong ngành giáo dục chưa được ngăn chặn kịp thời đã có tác động xấu đến nhà trường và một bộ phận học sinh sinh viên. Những chính sách về đầu tư huy động nguồn lực tạo động lực cho nhà giáo và người học còn chưa đầy đủ và thiếu cụ thể. Để chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN