TAILIEUCHUNG - Thông tư 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC

Thông tư số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ khoa học công nghệ và môi trường-Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ. | BỘ khoa học công_ nghệ Và môi tRường-bộ tài CHÍNH Số 2341 2000 TTLT BKHCNMT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ TÀI CHÍNH SO 2341 2000 TTLT BKHCNMT-BTC NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN nghị ĐỊNHSO 119 1999 NĐ-CPNGÀY 18 9 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH KHUYẾN KHÍCH CÁC DOANH NGHIỆPĐẦU TƯ VÀO HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 119 1999 NĐ-CP ngày 18 9 1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ sau đây gọi tắt là Nghị định số 119 NĐ-CP Căn cứ pháp luật về thuế tài chính khoa học và công nghệ hiện hành Liên Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Nghị định số 119 1999 NĐ-CP như sau I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Phạm vi điều chỉnh Các hoạt động khoa học và công nghệ được khuyến khích theo Quyết định này tại Điều 1 Nghị định số 119 1999 NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này bao gồm Hoạt động nghiên cứu - Triển khai do doanh nghiệp tự thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. Hoạt động nghiên cứu - triển khai bao gồm các giai đoạn Nghiên cứu cơ bản nghiên cứu ứng dụng triển khai thực nghiệm. Ranh giới giữa nghiên cứu - triển khai và sản xuất được xác định như sau Giai đoạn cuối của hoạt động nghiên cứu - triển khai là tạo ra công nghệ mới sản phẩm mới và sản xuất thử ở qui mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống. Khi quá trình sản xuất thử hoạt động bình thường thì giai đoạn nghiên cứu - triển khai kết thúc. . Ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm mới - Ứng dụng các kết quả của hoạt động nghiên cứu - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN