TAILIEUCHUNG - Ebook Kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật giải nhanh bài tập trắc nghiệm Vật lí 12 (Tập 1)", phần 2 giới thiệu các chuyên đề: Sóng cơ, dao động và sóng điện từ, dòng điện xoay chiều. nội dung chi tiết. | với máy FX570-ES ta bấm như sau mode u trên màn hình xuâ t hiện chữ CMPLX shift MODE chuyến đôi đơn vị đo góc là R Rad RTỊ SHIFT g SHIFT Ẽ6 shift 0 0 Màn hình hiến thị kết quá 4 z Jt 2 Nghĩa là biên độ bằng A 4 pha ban đầu cf n 2 Chọn A Câu 146. Một vật thực hiện đổng thời hai dao động điểu hoà cùng phương có phương trình dao động là Xj 4sin nt a cm x2 4 Z3cosnt cm . Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị nhó nhâ t khi A 3n n n A. a -T B. a 9 2 2 Hướng dẫn giải và x2 4V2 cos 2nt cm . D. a Tt c. a 0 Ta có Xị 4x 2cos nt a- 2j Biên độ dao động tổng hợp xác định A2 A A2 2A A cos p2 pj A 2 A2 2AjA2 cosl a 2 Đế biên độ dao động đạt giá trị nhó nhát thì cosi a- -l a-- 7t a - Chọn A 2 2 2 Câu 147. Một châ t điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa trên cùng một trục Ox có phương trình XI 4cos đt- cm X2 A2Cos đt p2 cm Phương trình dao động tông hợp x 2cos ũ t cp cm. Trong đó p2- p n 2 Cặp giá trị nào cùa A2 và ọ sau đây là đúng A. 3x 3cm B. 2x ãcm Ị c. 3ì 3cm 0 D. 2x 3cm 0 2 4 Hướng dẫn giải f A. x Biểu diễn các dao động trên giàn đổ véc tơ I A. ta có OA Al 4cm OB A2 . oc A 2cm lrt 2 c Từ gián đổ véc tơ suy ra 0 7 j -----------í BC2 OC2 OB2 - 7 3 I A A A2 A2 A2 Ja2 -A2 7 -22 2 3 cm Mặt khác A2 A2 A2 2A A2 cos p2 - Ọ F 22 42 2V3 2 3cos q - - j Sit l 75___________n cos m - 0 0 1 6 J 2 Vậy A2 273 cm p 0 Chọn D Cail 148. Một vật thực hiện đổng thời 2 dao động có phương trình là x 4x 2sin2nt cm x2 4 Í2 cos2nt cm . Kết luận nào sau đây là sai A. Biên độ của dao động tông hợp là A 8cm B. Tần số của góc dao độnh tông hợp 0 2n rad s c. Pha ban đầu cúa dao động tống hợp p --7 4 D. Phương trình cũa dao động tống hợp X 8cos 2nt 7 cm l 4 J Hướng dẫn giải Ta có X 4v 2sin27tt cm và x2 4V2 cos2nt cm Vì hai dao động thành phần đẽu có tần sô góc 0 2nrad s nên dao động tổng hợp cũng có tẩn số góc co 21Ĩ rad s đáp án B đúng. Biên độ của dao động tổng hợp xác định A2 A2 A2 2A A2cos q 2- pj 4 2 472 2 472 .cos A 8cm Đáp án A đúng. Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định A simp.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG