TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Giấy nhận giữ di chúc"

Biểu mẫu về giấy nhận giữ di chúc | SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ Số: . /CC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày. tháng năm GIẤY NHẬN GIỮ DI CHÚC1 Theo đơn yêu cầu của Ông/Bà ., Sinh ngày . tháng . năm. Chứng minh nhân dân số:.do . . cấp năm . lập ngàytháng . .năm Hôm nay, vào ., tại Phòng Công chứng phố Hồ Chí Minh có nhận lưu giữ Di chúc do Ông/Bà:. lập năm. , được chứng nhận ngàysố. về việc định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của Ông/Bà. Ông/Bà., đã yêu cầu Phòng Công chứng số. thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ di chúc nêu trên, đồng thời thông báo và trả Di chúc được lưu giữ này sau khi ông (bà) qua đời cho những người liên quan đến Di chúc có tên sau khi có yêu cầu : 1. Ông/Bà: Địa chỉ thường trú: 2. Ông/Bà: Địa chỉ thường trú: 3. Ông/Bà: Địa chỉ thường trú: 4. Ông/Bà: Địa chỉ thường trú: NGƯỜI YÊU CẦU PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ. (ký và ghi rõ họ và tên) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố --------------- ------------------------------------------------------------