TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Tờ khai thuế giá trị gia tăng"

Biểu mẫu: "Tờ khai thuế giá trị gia tăng" dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. | TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ThángNăm. (Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) Tên cơ sở:. Địa chỉ:. STT Chỉ tiêu khai thuế Doanh số (Chư có thuế GTGT) Thuế GTGT Số tiền thuế phải nộp (ghi bằng chữ) : Tôi xin cam đoan số liệu trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo pháp luật Nơi gửi tờ khai: Ngày . tháng năm Cơ quan thuế: T/M cơ sở Địa chỉ: 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN