TAILIEUCHUNG - Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT

Thông tư số 825/2000/TT-BKHCNMT về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp do Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp | BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 825 2000 TT-BKHCNMT Hà Nội ngày 03 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 825 2000 TT-BKHCNMT ngày 03 THÁNG 05 NĂM 2000 VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 12 1999 NĐ-CP NGÀY 6 3 1999 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC sở hữu công nghiệp Thi hành Điều 23 Nghị định số 12 1999 NĐ-CP ngày 6 3 1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp sau đây viết tắt là Nghị định Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn cụ thể một số điểm để thi hành Nghị định. I. ĐỐI TƯỢNG NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 1. Đối tượng xử phạt Đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2 Nghị định và phải tuân theo quy định tại Điều 5 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày sau đây gọi tắt là Pháp lệnh . . Theo các quy định đó mọi đối tượng hội đủ các điều kiện sau đây đều bị xử phạt theo Nghị định - Cá nhân từ 16 tuổi trở lên hoặc tổ chức và các chủ thể khác - Thực hiện một trong các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến sở hữu công nghiệp quy định tại Chương 2 Nghị định bất kể việc thực hiện đó là cố ý hay vô ý và hành vi đó không có yếu tố cấu thành tội phạm - Hành vi vi phạm hành chính nói trên được thực hiện tại lãnh thổ Việt Nam - Hành vi vi phạm hành chính nói trên được thực hiện trong thời hiệu quy định tại Điều 4 Nghị định. . Theo các quy định trên cá nhân từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi mà thực hiện hành vi vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp một cách cố ý tại địa điểm và trong thời gian nói trên cũng bị xử phạt theo Nghị định. . Cá nhân tổ chức nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp tại Việt Nam cũng bị xử phạt theo Nghị định trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà cả Việt Nam và nước mà tổ chức cá nhân đó mang quốc tịch đều tham gia có quy định khác. Trong trường hợp này việc xử lý vi phạm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN