TAILIEUCHUNG - Đề khảo sát chất lượng môn: Tiếng Anh 7 - Trường THCS Thái Hòa (Năm học 2014-2015)

Nhằm giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. đề khảo sát chất lượng môn "Tiếng Anh 7 - Trường THCS Thái Hòa" năm học 2014-2015 dưới đây. | VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD ĐT BÌNH GIANG TRƯỜNG THCS THÁI HÒA ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN TIẾNG ANH - LỚP 7 Thời gian làm bài 45 phút Đề bài gồm 02 trang Mark Teacher s comment I. Choose the wore which underline part pronoun different from the others 1pt 1. B. uncle C. umbrella D. unit . care B. center C. convenient D. comfortable 3. C. miss D. nine 4. A. teacher B. kitchen C. children D. machine 5. B. bright C. favorite D. primary II. Choose the best answer A B C or D to to complete the sentences below 3pts 1. How is it from your house to school One kilometer. A. long B. distance 2. Nhat 9 on his next birthday. C. far D. tall A. is 3. What . colorful B. will picture C. will be D. are A. a 4. He works B. an .the farm. C. the D. this A. on B. in 5 is your telephone number C. at D. to A. When 6. Her birthday is . B. Which . Friday August 20th. C. What A. at B. on 7. He writes articles for a newspaper. He is C. in D. of A. a journalist B. a teacher C. a nurse D. a doctor VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí 8. My father the evening. A. watch B. watchs C. watches 9. Ha Noi is a big city but it is . than Ho chi Minh city. A. the smaller B. smaller C. smallest 10. My father takes children. A. about B. at C. of D. is watching D. small D. on III. Match the questions in column A with its response in column B 1pt A B Answer 1. What s your address A. 14 years old 1. C 2. How will she be on her next birthday B. May 25th 2. 3. What s your date of birth C. 24 Ly Thuong Kiet 3. 4. When s your birthday D. a journalist 4. 5. What s his job E. The best is at number 27. 5. 6. What is the best apartment F. on May 25th 6. IV. Read the passage and answer the questions 2 5pts Lan s farther is a journalist. He works for a newspaper in Hanoi and her mother is a teacher. She teaches at secondary school in the countryside. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
160    68    0    08-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.