TAILIEUCHUNG - Thông tư 92/2002/TT-BTC

Thông tư 92/2002/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, cung cấp thông tin, dịch vụ và lệ phí đăng ký, cấp, công bố, duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 92 2002 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 18 tháng 10 năm 2002 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH S_Ố 92 2002 TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ THẦM ĐỊNH CUNG CẤP THÔNG TIN DỊCH VỤ VÀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CẤP CÔNG BỐ DUY TRÌ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI Căn cứ Điều 3 Nghị định số 13 2001 NĐ-CP ngày 20 4 2001 của Chính phủ về bảo hộ giống cây trồng mới Căn cứ Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 3 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành Sau khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cung cấp thông tin dịch vụ và lệ phí đăng ký cấp công bố duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới sau đây gọi chung là phí lệ phí về bảo hộ giống cây trồng mới như sau I- ĐÓI TƯỢNG VÀ MỨC THU 1. Tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi được cơ quan quản lý nhà nước về bảo hộ giống cây trồng mới thực hiện việc xác lập duy trì sửa đổi đình chỉ huỷ bỏ gia hạn chuyển giao quyền sở hữu khiếu nại trong thời gian thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và các công việc quản lý nhà nước khác có liên quan đến việc bảo hộ giống cây trồng mới theo quy định của pháp luật hiện hành thì phải nộp phí lệ phí về bảo hộ giống cây trồng mới theo quy định tại Thông tư này. 2. Mức thu phí lệ phí về bảo hộ giống cây trồng mới được quy định cụ thể tại Biểu mức thu phí thẩm định cung cấp thông tin dịch vụ và lệ phí đăng ký cấp công bố duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới ban hành kèm theo Thông tư này. II- TỎ CHỨC THU NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ LỆ PHÍ 1. Phí lệ phí về bảo hộ giống cây trồng mới là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. 2. Cơ quan thu phí lệ phí về bảo hộ giống cây trồng mới có trách nhiệm a Tổ chức thu nộp phí lệ phí theo đúng quy định tại Thông tư này. Niêm yết hoặc thông báo công khai mức thu phí lệ phí tại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN