TAILIEUCHUNG - PHÁT HIỆN BỆNH KHẢM LÁ MÍA BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN BỆNH CẰN MÍA GỐC BẰNG KỸ THUẬT PCR

Hiện nay cây mía (Saccharum spp.) đang là một trong những loại cây công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao ở nƣớc ta cũng nhƣ nhiều nƣớc trên thế giới nhƣ Cuba, Ấn Độ, Australia,.. vì vậy diện tích trồng mía cũng nhƣ sự ra đời của nhiều giống mới không ngừng gia tăng trong những năm gần đây. Tuy nhiên mía là cây trồng một lần nhƣng lại có khả năng cho thu hoạch nhiều vụ, nên đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh gây hại tồn tại và phát. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỐNG LÂM TP. Hồ chí MInH5 Ệ BỘ Môn CỐNG NGHỆ SINH HỌC . . NGUYỄN ANH KHOA PHÁT HIỆN BỆNH KHẢM LÁ MÍA BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN BỆNH CẰN MÍA GỐC BẰNG KỸ THUẬT PCR Luận văn kỹ sư Chuyên ngành Công nghệ sinh học Tp. HCM 8 2006 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỐNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH BỘ Môn CỐNG NGHỆ SINH HỌC . . PHÁT HIỆN BỆNH KHẢM LÁ MÍA BẰNG KỸ THUẬT ELISA VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN BỆNHCẰN MÍA GỐC BẰNG KỸ THUẬT PCR Luận văn kỹ sư Chuyên ngành Công nghệ sinh học Giáo viên hướng dẫn PGS. TS. BÙI CÁCH TUYẾN Sinh viên thực hiện NGUYỄN ANH KHOA Niên khóa 2002 - 2006 Tp. HCM 8 2006 MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING NONG LAM UNIVERSITY HCMC FACULTY OF BIOTECHNOLOGY SURVEYING SUGARCANE MOSAIC DISEASE BY ELISA AND THE FIRST STEP TO RESEARCH AND DETECT RATOON STUNTING DISEASE BY PCR Graduation thesis Major Biotechnology Professor Student BUI CACH TUYEN NGUYEN ANH KHOA Term 2002- 2006 HCMC 9 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG