TAILIEUCHUNG - Quyết định 130/2002/QĐ-TTg

Quyết định 130/2002/QĐ-TTg về việc phê duyệt chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 130 2002 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 10 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ130 2002 QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ GIAI ĐOẠN 2002-2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989 Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 35 2001 QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 phê duyệt Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001 -2010 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Chính sách quốc gia về Trang thiết bị y tế TTBYT giai đoạn 2002 -2010 gồm những nội dung chính sau đây 1. Mục tiêu chung Bảo đảm đủ trang thiết bị y tế cho các tuyến theo quy định của Bộ y tế. Từng bước hiện đại hoá trang thiết bị cho các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Phấn đấu đến năm 2010 đạt trình độ kỹ thuật về trang thiết bị y tế ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành để khai thác sử dụng bảo dưỡng sửa chữa và kiểm chuẩn trang thiết bị y tế. Phát triển công nghiệp trang thiết bị y tế nhằm nâng cao dần tỷ trọng hàng hóa sản xuất trong nước và tiến tới tham gia xuất khẩu. 2. Mục tiêu cụ thể a Phấn đấu đến năm 2005 bảo đảm cung ứng đủ và khai thác có hiệu quả trang thiết bị y tế thông dụng cho các cơ sở phòng bệnh và chữa bệnh theo qui định của Bộ y tế. b Tiếp tục trang bị và phát huy hiệu quả ba trung tâm y tế chuyên sâu Hà nội Thành phố Hồ Chí Minh và Huế. Từ năm 2002 đến năm 2010 có kế hoạch từng bước xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu tại các khu vực theo vùng kinh tế xã hội đặc biệt là vùng sâu vùng xa vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. c Mở rộng sản xuất trang thiết bị y tế thông dụng bảo đảm cung cấp đủ 40 nhu cầu trong ngành vào năm 2005 và 60 vào năm 2010. Đẩy mạnh sản xuất thiết bị y tế công nghệ cao các dây chuyền .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN