TAILIEUCHUNG - Quyết định số 85/2002/QĐ-BNN

Quyết định số 85/2002/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 85 2002 QĐ-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 09 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH V V BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 11 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký các quyết định ban hành về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước đây traí với quyết định này hết hiệu lực thi hành. Điều Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ các Uỷ viên và các Ban trực thuộc Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG thôn Lê Huy Ngọ QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ban hành theo Quyết đính số 85 2002-QĐ BNN-TCCB ngày 24 9 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chương 1 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG Điều Hội đồng Khoa học Công nghệ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới đây gọi tắt là Hội đồng là tổ chức tư vấn về khoa học và công nghệ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn các vấn đề sau đây Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Ngành. Tổ chức hệ thống các cơ quan nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ của Bộ đánh giá hiệu quả hoạt động của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN