TAILIEUCHUNG - Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Số 880 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Yên ngày 27 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỦY BỎ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tô chức Hội đông nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 500 SYT-VP ngày 20 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi bổ sung hủy bỏ bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Y tế Thủ trưởng các Sở Ban ngành tỉnh Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . CHỦ TỊCH Phạm Đình Cự DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỦY BỎ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ YÊN Ban hành kèm theo Quyết định số 880 QĐ-UBND ngày 27 5 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH SỬA ĐỎI BỎ SUNG HỦY BỎ BÃI BỎ Thuộc tHẩm quyền giải quyết của sở y tế tỉnh phú yên STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH A. TTHC MỚI BAN HÀNH I. Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm 1 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt bảo quản thuốc GSP lần đầu 2 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt bảo quản thuốc GSP tái kiêm tra B. TTHC SỬA ĐỎI BỎ SUNG I. Lĩnh vực Khám chữa bệnh 1 Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh 2 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trừ bệnh viện thuộc Bộ Y tế bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác 3 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở giám định y khoa 4 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.