TAILIEUCHUNG - Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2013 về tăng cường thực thi quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Chỉ thị 05/CT-BYT năm 2013 về tăng cường thực thi quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành. | BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 05 CT-BYT Hà Nội ngày 28 tháng 05 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC THI QUY ĐỊNH CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG NGÀNH Y TẾ Để giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe kinh tế xã hội và môi trường ngày 18 tháng 6 năm 2012 Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá Luật PCTH thuốc lá . Luật PCTH thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. Một trong những quy định quan trọng của Luật PCTH thuốc lá là cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên của các cơ sở y tế cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà tại nơi làm việc trường cao đẳng đại học học viện. Tuy nhiên hiện nay việc vi phạm quy định cấm hút thuốc lá vẫn còn xảy ra tại các cơ sở y tế. Lãnh đạo một số cơ quan đơn vị trong ngành y tế chưa thực sự quan tâm và nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật PCTH thuốc lá vẫn còn hiện tượng mua bán thuốc lá tại khu vực cấm xung quanh các cơ sở y tế. Để tăng cường thực hiện Luật PCTH thuốc lá Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn ngành y tế nghiêm túc thực hiện những nội dung sau 1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại của thuốc lá Luật PCTH thuốc lá a Lãnh đạo các cơ quan đơn vị có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến về tác hại của thuốc lá các quy định của Luật PCTH thuốc lá cho toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động tại cơ quan đơn vị mình. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại cơ sở y tế nơi làm việc quyền của người không hút thuốc lá trách nhiệm của người hút thuốc lá. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phố biến như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các buổi nói chuyện chuyên đề tài liệu thông tin tuyên truyền về Luật PCTH thuốc lá tác hại thuốc lá và các biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá hiệu quả. b Tổ chức lễ phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá ký cam kết giữa cơ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.