TAILIEUCHUNG - Kế hoạch 1309/KH-UBND phê duyệt "Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kế hoạch 1309/KH-UBND phê duyệt "Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Số 1309 KH-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang ngày 30 tháng 05 năm 2013 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG Thực hiện Quyết định số 229 QĐ-TTg ngày 25 01 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích Quán triệt triển khai đầy đủ nội dung của Chiến lược Quốc gia nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Tăng cường công tác thông tin truyền thông giáo dục về phòng chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại do thuốc lá gây ra từ đó thay đổi hành vi hút thuốc giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra. 2. Yêu cầu - Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với các biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá. - Các cấp các ngành tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá. - Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền các ngành đoàn thể các tổ chức cá nhân. II. MỤC TIÊU CHỈ TIÊU 1. Mục tiêu chung Phấn đấu giảm nhu cầu sử dụng và tăng cường kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ trên địa bàn tỉnh giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra. 2. Mục tiêu cụ thể - Giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở các nhóm đối tượng Thanh thiếu niên từ 15 - 24 tuổi Từ 26 năm 2011 giảm xuống 18 năm 2020. Nam giới Từ 47 4 năm 2011 giảm xuống 39 năm 2020. Nữ giới Giảm xuống dưới 1 4 năm 2020. - Tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của người dân về thực hiện môi trường không khói thuốc. III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.