TAILIEUCHUNG - Đề thi - Đáp án môn Hóa học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 364

Tham khảo đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đáp án môn Hóa, cùng xem và download tại đây Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Ca = 40. Câu 1: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc? A. Glucozơ. B. Metylamin. C. Glyxin. D. Etyl axetat. Câu 2:. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi có 02 trang KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi HOÁ HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài 60 phút. Mã đề thi 364 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết nguyên tử khối theo u của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 S 32 Ca 40. Câu 1 Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc A. Glucozơ. B. Metylamin. C. Glyxin. D. Etyl axetat. Câu 2 Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm khí H2S. Cho mẫu khí đó qua dung dịch Pb CH3COO 2 thấy xuất hiện kết tủa màu A. vàng. B. đen. C. xanh. D. trắng. Câu 3 Lên men 18 gam glucozơ để điều chế ancol etylic giả sử hiệu suất phản ứng 100 thu được V lít khí CO2 đktc . Giá trị của V là A. 8 96. B. 2 24. C. 4 48. D. 1 12. Câu 4 Cho dãy các kim loại Ag Zn Fe Cu. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là A. 3. B. 2. C. 4 D. 1. Câu 5 Để phản ứng hết với m gam glyxin H2NCH2COOH cần vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 7 50. B. 11 25. C. 3 75. D. 15 00. Câu 6 Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O khí N2 và 8 8 gam CO2. Giá trị của m là A. 13 5. B. 4 5. C. 18 0. Câu 7 Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính A. NaCl. B. HCl. C. NaOH. D. 9 0. D. Al2O3. Câu 8 Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nguyên tố Cr Z 24 thuộc nhóm A. IA. B. VIIlB. C. iIa. D. VIB. Câu 9 Cho dãy các chất HOOCCH2NH2 C2H5NH2 CH3NH2 CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là A. 2. B. 3. C. 4. Câu 10 Cho dãy các kim loại Na Al Fe K. Số kim loại kiềm trong dãy là A. 2. B. 1. C. 3. Câu 11 Hợp chất Al OH 3 tan được trong dung dịch A. KCl. B. KNO3. C. NaOH. Câu 12 Nước có chứa nhiều các ion nào sau đây được gọi là nước cứng A Zn2 A13 B K Na C Ca2 Mr2 A. Al . J. K. Na . v . Ca VẤg . Câu 13 Este no đơn chức mạch hở có công thức phân tử là A. CnH2nO n 2 . B. CnH2nO4 n 2 . C. CnHnO3 n 2 . D. 1. D. 4. D. NaCl. D. Cu2 Fe2 . D. CnH2nO2 n 2 . Câu 14 Cho dãy các kim loại Cu Al Fe Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là A. Al. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.