TAILIEUCHUNG - Đề thi - Đáp án môn Hóa học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 273

Cùng tham khảo đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Hóa năm 2013, các câu hỏi trắc nghiệm được phân bổ theo chương trình Hóa học 12 cơ bản và nâng cao giúp bạn ôn tập dễ dàng hơn. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 A Môn thi HOÁ HỌC - Giáo dục thường xuyên ĐÊ THI CHINH THUC Thời gian làm bài 60 phút. Đề thi có 02 trang Mã đề thi 273 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết nguyên tử khối theo u của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 S 32 Ca 40. Câu 1 Cho dãy các kim loại Cu Al Fe Au. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là A. Cu. B. Fe. C. Al. D. Au. Câu 2 Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc A. Glyxin. B. Etyl axetat. C. Glucozo. D. Metylamin. Câu 3 Một mẫu khí thải công nghiệp có nhiễm khí H2S. Cho mẫu khí đó qua dung dịch Pb CH3COO 2 thấy xuất hiện kết tủa màu A. trắng. B. xanh. C. vàng. D. đen. Câu 4 Lên men 18 gam glucozo để điều chế ancol etylic giả sử hiệu suất phản ứng 100 thu được V lít khí CO2 đktc . Giá trị của V là A. 2 24. B. 8 96. C. 1 12. D. 4 48. Câu 5 Cho dãy các kim loại Ag Zn Fe Cu. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là A. 3. B. 2. C. 1 D. 4. Câu 6 Để phản ứng hết với m gam glyxin H2NCH2COOH cần vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 7 50. B. 15 00. C. 11 25. D. 3 75. Câu 7 Cho lòng trắng trứng vào nước sau đó đun sôi. Hiện tượng xảy ra là A. xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch. B. xuất hiện dung dịch màu tím. C. lòng trắng trứng sẽ đông tụ lại. D. xuất hiện dung dịch màu xanh lam. Câu 8 Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được sản phẩm gồm H2O khí N2 và 8 8 gam CO2. Giá trị của m là A. 4 5. B. 9 0. C. 13 5. D. 18 0. Câu 9 Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính A. Al2ỏ 3. B. NaOH. C. NaCl. D. HCl. Câu 10 Cho dãy các chất HỏỏCCH2NH2 C2H5NH2 CH3NH2 CH3CỎỎH. Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 11 Cho dãy các kim loại Na Al Fe K. Số kim loại kiềm trong dãy là A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Câu 12 Hợp chất Al ỏH 3 tan được trong dung dịch A. NaCl. B. NaỎH. C. KNỎ3. D. KCl. Câu 13 Este no đon chức mạch hở có công thức phân tử là A. CnH2nỏ n 2 . B. CnH2nỏ2 n 2 . C. CnHnỏ3 n 2 . D. CnH2nỏ4 n 2 . Câu 14 Dưới tác

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.