TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 71/2014/QĐ-UBND

Quyết định số: 71/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 71 2014 QĐ-UBND Tây Ninh ngày 22 tháng 12 năm 2014. QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 Căn cứ Nghị định số 44 2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất Căn cứ Nghị định số 104 2014 NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất Căn cứ Thông tư số 36 2014 TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất xây dựng điều chỉnh Bảng giá đất định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất Căn cứ Nghị quyết số 28 2014 NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4601 TTr-STNMT ngày 19 tháng 12 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2015 đến năm 2019. Điều 2. Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 a Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân b Tính thuế sử dụng đất c Tính phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai d Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đ Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai e Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.