TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 18/2015/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số: 18/2015/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 163/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2015-2020; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 18 2015 QĐ-UBND Vĩnh Yên ngày 18 tháng 5 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Triển khai thực hiện Nghị quyết số 163 2014 NQ-HĐND ngày 22 12 2014 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 12 2002 Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 11 2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 6 2014 Căn cứ Nghị định số 105 2014 NĐ-CP ngày 15 11 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Căn cứ Thông tư liên tịch số 41 2014 TTLT-BYT-BTC ngày 24 11 2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế Căn cứ Nghị quyết số 163 2014 NQ-HĐND ngày 22 12 2014 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020 Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 40 TTr-SYT ngày 21 4 2015 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Hỗ trợ kinh phí thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020 như sau Đối tượng hỗ trợ Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020 khi mua thẻ BHYT ngoài kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. 1. Năm 2015 hỗ trợ cho các đối tượng - Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa tham gia BHYT. - Người thứ nhất trong hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình khi mua thẻ BHYT. 2. Giai đoạn từ năm 2016 - 2020 hỗ trợ cho các đối tượng - Gồm các đối tượng hỗ trợ như năm 2015. - Hỗ trợ thêm cho học sinh sinh viên. Điều 2. Mức hỗ trợ 1 1. Năm 2015 a Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi Hỗ trợ 30 kinh phí khi cá nhân tham gia mua 01 thẻ BHYT. Ví dụ 1 Ông Nguyễn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN