TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 68/2011/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên

Quyết định số: 68/2011/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 10/5/2002;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 68 2011 QĐ-UBND Thái Nguyên ngày 30 tháng 12 năm 2011 QUYẾT định Ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 10 5 2002 Căn cứ Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 12 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giá Nghị định số 75 2008 NĐ-CP ngày 09 6 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 170 2003 NĐ-CP Căn cứ Nghị định số 50 2010 NĐ-CP ngày 14 5 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên Căn cứ Thông tư số 105 2010 TT-BTC ngày 23 7 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 50 2010 NĐ-CP Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2338 STC-TTr ngày 27 12 2011 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành bảng giá tối thiểu để tính thuế các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như sau Có bảng giá chi tiết kèm theo Quyết định này Điều 2. Đối tượng áp dụng bảng giá này là các to chức cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên nộp thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cục Trưởng Cục Thuế Giám đốc các sở Tài chính Tài nguyên và Môi trường Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động khai thác tài nguyên thuộc đối tượng nộp thuế tài nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 01 2012 và thay thế Quyết định số 37 2010 QĐ-UBND ngày 22 11 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. . BAN NHÂN DÂN TỈNH TỊCH PHÓ CHỦ Tịch Đã ký Nhữ Văn .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.