TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ năm 1997 đến năm 2010

Mục tiêu của luận án nhằm làm sáng tỏ chủ trương và quá trình chỉ đạo thực hiện xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến năm 2010, góp phần khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng và đúc rút kinh nghiệm thực tiễn để vận dụng vào công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn tiếp theo có hiệu quả hơn. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.