TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 02/2014/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long

Quyết định số: 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;. Mời các bạn cũng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 02 2014 QĐ-UBND Vĩnh Long ngày 13 tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Thông tư số 17 2012 TT-BGDĐT ngày 16 5 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm học thêm Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thị xã thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành được đăng Công báo tỉnh và thay thế Quyết định số 06 2008 QĐ-UBND ngày 15 02 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. . Nơi nhận - Như Điều 2 để thực hiện - Bộ GDĐT để báo cáo - tinh để báo ọ cáo - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh VL để báo cáo - CT các pCt UBND tỉnh để chỉ đạo - Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp để kiểm tra - LĐVP UBnD tỉnh để theo dõi - Báo Vĩnh Long để đưa tin - Đài PTTH Vĩnh Long để đưa tin - Trung tâm Công báo để đăng công báo - Phòng VHXH KsTTHC tH để thực hiện - Lưu VT . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đã Ký Nguyễn Văn Diệp UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Ban hành kèm theo Quyết định số 02 2014 QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.