TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 15/2015/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai

Quyết định số: 15/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 15 2015 QĐ-UBND Gia Lai ngày 13 tháng 7 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa Thôn văn hóa Làng văn hóa Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 14 2014 qĐ-UBND ngày 31 7 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật To chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004 Căn cứ Nghị định số 42 2010 NĐ-CP ngày 16 4 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013 Căn cứ Thông tư số 12 2011 TT-BVHTTDL ngày 10 10 2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn trình tự thủ tục hồ sơ công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa Thôn văn hóa Làng văn hóa Ảp văn hóa Bản văn hóa Tổ dân phố văn hóa và tương đương Xét đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa Thôn văn hóa Làng văn hóa Tổ dân phố văn hóa và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 14 2014 QĐ-UBND ngày 31 7 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cụ thể như sau 1. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 5 như sau Có 90 trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương 25 điểm . 2. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 6 như sau Có 95 trở lên hộ gia đình được pho biến và nghiêm chỉnh thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng chính sách pháp luật

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.