TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 58/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 58/2015/QĐ-UBND ban hành đơn giá đo vẽ và đánh giá hiện trạng nhà, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh lâm đồng; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 58 2015 QĐ-UBND Đà Lạt ngày 18 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ ĐO VẼ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NHÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 Căn cứ Nghị định số 103 2014 NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác trang trại hộ gia đình cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động Căn cứ Nghị định số 32 2015 NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Căn cứ Nghị định số 46 2015 NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Căn cứ Thông tư số 05-BXD ĐT ngày 09 tháng 02 năm 1993 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở Căn cứ Thông tư số 01 2015 TT-BXD ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng Căn cứ Quyết định số 957 2009 QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng công trình Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng đơn giá đo vẽ và đánh giá hiện trạng nhà công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo bảng Phụ lục . Điều 2. Phạm vi áp dụng 1. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này là đơn giá chuẩn áp dụng trong các trường hợp a. Định giá nhà và công trình xây dựng Kiểm định đánh giá hiện trạng nhà và công trình xây dựng bán nhà thuộc sở hữu nhà nước b. Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa c. Xác định giá trị chuyển nhượng đền bù giải tỏa. 2. Nguyên tắc áp dụng a. Đơn giá đánh giá hiện trạng nhà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.