TAILIEUCHUNG - Những bài ca dao truyền miệng đề tài đợi chờ

Kể từ ngày thiếp cách chàng xa Như Vân Tiên lâm bệnh, Nguyệt Nga đi cống Hồ. Thiếp xa chàng ruột héo gan khô Hang Thương Tòng chàng đợi, chốn biển hồ thiếp thương. Sống làm chi trắc trở hai phương Liều mình thác xuống suối vàng gặp nhau | Ca dao đê tài đợi chờ 14 7 đ đ đ đ đ đừ 1. Kể từ ngày thiếp cách chàng xa Như Vân Tiên lâm bệnh Nguyệt Nga đi cống Hồ. Thiếp xa chàng ruột héo gan khô Hang Thương Tòng chàng đợi chốn biển hồ thiếp thương. Sống làm chi trắc trở hai phương Liều mình thác xuống suối vàng gặp nhau. 2. Khoan khoan hỡi ả chèo đò Đợi anh cầm lái dặn dò trước sau. 3. Khoan khoan xin đó buông chèo Đợi đây theo với nước bèo hiệp nhau 4. Khuyên anh đi lính cho ngoan Cho dân được cậy cho dân được nhờ Bao giờ nên Đội nên Cơ Thì em sẽ quyết đợi chờ cùng anh Bao giờ công toại danh thành 5. Khuyên mẹ niệm Phật cho chuyên Thì hoa sen đợi ở bên Liên Trì 6. Lạ lùng anh mới hỏi thăm Trăng kia đã đến hôm rằm hay chưa - Trăng đang mười bốn chưa rằm Lá dâu non còn đợi con tằm mới hăng. 7. Lộc còn ẩn bóng cây tùng Thuyền quyên đợi khách anh hùng vãng lai. 8. Làm nên voi bạch rồng vàng Chẳng nên voi ở trên ngàn bơ vơ. Anh nay quyết chí đợi chờ Nhẽ nào đứt chỉ lìa tơ cho đành. Cam quýt kia vả lại cùng chanh Lá rách lá lành đùm bọc lấy nhau Một cành tươi năm bảy cành sa6 u Chim kia còn biết nhớ nhau nữa người 9. Lên Sài Gòn phải qua cầu Mỹ Thuận Có thương không sao em lựng bựng không chịu trả lời Năm đợi năm tháng đợi tháng anh hỏi ông trời ổng làm thinh 10. Mẹ em khó đẻ em ra Đẻ em mười bốn đẻ ta hôm rằm. Đi đâu mà vội mà nhầm Sao em chẳng đợi trăng rằm cho .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.