TAILIEUCHUNG - Những đặc điểm nhân khẩu và kinh tế xã hội của 4 nhóm dân tộc Mường, H'Mông, Dao và Gia Rai ở Việt Nam - Vũ Tuấn Huy

Tham khảo nội dung bài viết "Những đặc điểm nhân khẩu và kinh tế xã hội của 4 nhóm dân tộc Mường, H'Mông, Dao và Gia Rai ở Việt Nam" dưới đây để nắm bắt được sự phân bố dân cư và cơ cấu dân số của 4 dân tộc Mường, H'Mông, Dao và Gia Rai ở Việt Nam, một số chỉ báo kinh tế xã hội của 4 nhóm dân tộc thiểu số. | 24 Xã hội học số 1 -1998 Những đặc điểm nhân khẩu và kinh tế xã hội của các nhóm dân tộc Mường H Mông Dao và Gia Rai ở Việt Nam VŨ TUẤN HUY I. Giới thiệu Những đặc điểm nhân khẩu và kinh tế xã hội của 4 nhóm dân tộc thiểu số Mường H Mông Dao và Gia Rai là bản tổng quan dựa trên những công trình nghiên cứu gần đây và số liệu điều tra dân số 1989 ở Việt Nam. Đây là kết quả bước đầu của Dự án nghiên cứu Những đặc điểm nhân khẩu của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam với sự giúp đỡ của Tiến sỹ Magali Barbieri trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Xã hội học Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu Dân số Quốc gia Pháp INED . Việc lựa chọn 4 nhóm dân tộc Mường H Mông Dao và Gia Rai dựa trên mức sinh và mức tử vong cao của bốn nhóm dân tộc thiểu số này qua số liệu điều tra dân số 1989 những đặc điểm về phân bố dân cư của dân tộc Mường H Mông Dao ở vùng núi phía Bắc và dân tộc Gia Rai ở Tây Nguyên những khu vực cư trú chủ yếu của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Mục đích chủ yếu là mô tả những đặc điểm về quá trình phân bố dân cư về lịch sử phong tục tập quán hôn nhân và gia đình của bốn nhóm dân tộc thiểu số này. Trên cơ sở phân tích mức sinh và mức chết báo cáo cũng nhằm rút ra mô hình sinh đẻ và tử vong đặc thù của 4 nhóm dân tộc này trong sự liên hệ với những yếu tố kinh tế xã hội như việc làm thu nhập y tế giáo dục. II. Phân bố dân cư và cơ cấu dân số của 4 dân tộc Mường H Mông Dao Gia Rai Theo số liệu bảng 1 dân tộc Kinh là dân tộc đa số với tỷ lệ dân số là 86 86 dân số cả nước dân tộc Mường chiếm 1 42 H Mông 0 87 Dao 0 74 và Gia Rai chiếm 0 38 . Về tỷ suất giới tính cả bốn dân tộc này đều có tỷ suất giới tính cao hơn tỷ suất giới tính của cả nước. Trong đó cao nhất là dân tộc Dao 100 2 tiếp đến là dân tộc H Mông 98 47 Mường 95 76 Gia Rai 94 68 . Tỷ suất giới tính của dân tộc Kinh 93 80 thấp nhất so với bốn dân tộc này và thấp hơn so với tỷ suất giới tính trung bình của cả nước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về tỷ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.