TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 57/2008/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

Quyết định số: 57/2008/QĐ-UBND về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số đ ều của Luật Đầu tư;. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 57 2008 QĐ - UBND Hải Dương ngày 28 thángll năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật To chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định 108 2006 NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Căn cứ Nghị định số 29 2008 NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp khu chế xuất và khu kinh tế Căn cứ Quyết định số 96 2003 QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quy định vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương như sau I. Vị trí chức năng 1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp 2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương có tư cách pháp nhân tài khoản và con dấu theo quy định của pháp luật chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức biên chế chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh chịu sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ ngành quản lý về ngành lĩnh vực có liên quan phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý Khu công nghiệp. II. Nhiệm vụ và quyền hạn 2 1. Tham gia ý kiến xây dựng và trình các Bộ ngành Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và to chức thực hiện các công .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.