TAILIEUCHUNG - Về ứng xử của gia đình nông thôn trong phòng và chữa bệnh qua các khảo sát xã hội học gần đây - Trịnh Hòa Bình

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, nội dung bài viết "Về ứng xử của gia đình nông thôn trong phòng và chữa bệnh qua các khảo sát xã hội học gần đây" dưới đây. Nội dung bài viết phân tích một số nhận xét về chủ đề ứng xử của gia đình của gia đình nông thôn trong việc phòng và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. | 74 Xã hội học số 1 61 1998 Về ứng xử của gia đình nông thôn trong phòng và chữa bệnh qua các khảo sát xã hội học gần đây TRỊNH HOA BÌNH Khi đi vào tìm hiểu về ứng xử cua cư dân trong chăm sóc sức khoe chung tôi tháy ràng càch xứ ly và lứa chon loai hình dịch vu y tề cua già đình nông thôn trong nhứng luc ôm đau không chỉ phan anh kha năng thức tề cua gia đình trong viềc chăm soc sức khoe ma con thề hiền trình đô vàn hoa y tê . Trong điều kiền vàn hoa y tê thâp thì nhu câu chăm soc sức khoe cung thâp va cách ứng xứ cua gia đình cung thât đơn gian đôi khi con nhuôn mau mề tín lac hâu. Ngứơc lai trong điều kiền vàn hóa y tê cao thì nhu câu chứa trị cung cao va sứ lứa chon cac hình thức phục vu y tề hơp ly ngay ca trong điều kiền gia đình co nhứng han hẹp về vât chât. co hai đôi tứơng đang lứu y đăc biềt khi xem xet cach ứng xứ cua gia đình trong viềc thức hiền vai tro chăm soc sức khoe đo la phu nứ - nhứ la ngứơi lo toan chu yều trong vai tro nay va tre em - nhứ la đôi tứơng đứơc quan tâm trứơc hềt trong gia đình va rât nhay cam trong cac quan hề đo. Viền Xa hôi hoc trong thơi gian gân đây đa tiền hanh nhiều nghiền cứu về vân đề nay chứơng trình Ba Ma Kô 1994 nghiền cứu Xa hôi hoc trong khuôn khô chứơng trình ARI Quôc gia 1993-1995 Chứơng trình nghiền cứu vơi sứ tai trơ cua Tâm nhìn thề giơi về hề thông chăm soc sức khoe va kề hoạch hoa gia đình ơ nông thôn miền nui Trung Bô tai Tra My Tiền Phứơc Quang Nam-Đa Năng 1994 Điều tra cơ ban về Dân sô-Kề hoach hoa gia đình cua Vu Bao về sức khoe Ba me-Tre em va Kề hoach hoa gia đình ơ Vĩnh Phu 1995 Chứơng trình đanh gia hiều qua công tac kề hoach hoa gia đình 1996 Chứơng trình nghiền cứu tiềp thị cac biền phap tranh thai phi lâm sang 1997 chứơng trình sức khoe sinh san va kề hoach hoa gia đình 1997 . Nhứng sô liều đứơc trích dân trong bai viềt nay đứơc lây tứ cac nghiền cứu trền. Trong bai viềt nay chung tôi đi vao phân tích co môt sô nhân xet về chu đề ứng xứ cua gia đình cua gia đình nông thôn trong viềc phong va chứa .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.