TAILIEUCHUNG - Luận án Tiến sĩ: Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011

Mục đích chính của luận án là phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của các đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011, từ đó rút ra một số kinh 3 nghiệm cho các đảng cộng sản và kiến nghị một số biện pháp tăng cường phối hợp giữa Đảng CSVN với các đảng này. | HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÒ CHÍ MINH MẪN HUYỀN SÂM HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SO ĐANG CỘNG SẢN KHU VỰC NAM A TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN CÔNG NHÂN QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC HÀ NỘI - 2016 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÒ CHÍ MINH MẪN HUYỀN SÂM HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SO ĐANG CỘNG SẢN KHU VỰC NAM A TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN CÔNG NHÂN QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Mã số 62 22 0312 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. PGS TS Phan Văn Rân 2. PGS TS Nguyễn Viết Thảo HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nêu trong Luận án là trung thực có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo qui định. TÁC GIẢ Mần Huyền .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.