TAILIEUCHUNG - Bài giảng Di truyền học người: Chương 1 - Hoàng Trọng Phán

Bài giảng Di truyền học người - Chương 1: Phương pháp nghiên cứu di truyền học người giúp người học nắm được các phương pháp nghiên cứu di truyền học người; các phương pháp lập bản đồ di truyền người; nhiễm sắc thể Y và chất nhiễm sắc thể giới tính của người; sự di truyền các gen trội - lặn; di truyền y học và tư vấn di truyền y học. | Di truyền học người (Human Genetics) Hoàng Trọng Phán – ĐHSP Huế Nội dung Chương 1: Phương pháp nghiên cứu di truyền học người Chương 2: Bộ NST người và các dạng đột biến NST Chương 3: Đại cương về Bộ gen người Chương 4: Đặc điểm di truyền của các gen trên NST thường và NST giới tính Chương 5: Đặc điểm di truyền của các hệ nhóm máu Chương 6: Di truyền học nếp vân da Chương 7: Đại cương về di truyền và bệnh tật Chương 8: Đại cương về di truyền học chỉ số thông minh I. Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người 1. Phương pháp phân tích phả hệ (genealogy analysis) 2. Phương pháp nghiên cứu trẻ sinh đôi 3. Phương pháp di truyền tế bào học người 4. Phương pháp nghiên cứu quần thể 5. Các kỹ thuật sinh học phân tử II. Các phương pháp lập bản đồ di truyền người Phân tích liên kết (linkage analysis) Các phương pháp lập bản đồ vật lý (physical mapping) III. Nhiễm sắc thể Y và chất nhiễm sắc giới tính của người 1. Nhiễm sắc thể Y của người 2. Chất nhiễm sắc thể giới tính của người IV. Sự di truyền các gene trội-lặn trên NST thường và NST giới tính Sự di truyền các gene trội-lặn trên nhiễm sắc thể thường 2. Sự di truyền các gene trội-lặn trên nhiễm sắc thể giới tính V. Di truyền y học Các bệnh di truyền do rối loạn chuyển hoá và các bệnh NST Cơ sở di truyền ung thư VI. Tư vấn di truyền y học Chương 1: Phương pháp nghiên cứu di truyền học người Những điểm khó khăn và thuận lợi trong nghiên cứu di truyền người Các phương pháp nghiên cứu di truyền người Phương pháp phả hệ Phương pháp n/c trẻ sinh đôi Phương pháp n/c di truyền tế bào Phương pháp n/c di truyền hoá sinh – phân tử Phương pháp n/c di truyền quần thể Câu hỏi ôn tập Vì sao nghiên cứu di truyền học người phải có các phương pháp đặc thù riêng? Phân tích vai trò của các phương pháp trong nghiên cứu di truyền học người: PP phả hệ, PP nghiên cứu trẻ sinh đôi, PP di truyền tế bào, PP di truyền phân tử. Giải thích vì sao con người cũng tuân theo các quy luật di truyền và biến dị như ở các sinh vật khác, nhưng lại không thể

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.