TAILIEUCHUNG - Ebook Lý thuyết phần tử hữu hạn (Tập 2): Phần 2 - TS. Nguyễn Quốc Bảo (chủ biên)

(NB) Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Lý thuyết phần tử hữu hạn (Tập 2)", phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích tấm chịu uốn, kết cấu vỏ, phần mềm phân tích phần tử hữu hạn. nội dung chi tiết. | LÝ THUYÉT PHẨN T ử HŨU HẠN 10 Phân tích tấm chịu uốn Trong nhiều bài toán của cơ học kết cấu đòi hỏi tới việc phân tích tấm chịu tải tác dụng ngoài mặt phẳng tấm. Loại bài toán này về lý luận được nghiên cứu nhiều trong lý thuyết đàn hồi. Tuy nhiên trong các trường hợp phức tạp của hình học tấm hay vật liệu là không đẳng hướng việc phân tích tấm theo các phương pháp giải tích chính xác trở nên khó khăn về thực hành là không thể khắc phục được. Theo mô hình phần tử hữu hạn hàng loạt các mô hình phần tử tấm được dề xuất. Trong chương này đề cập một số mô hình phần tử tấm. Để vấh đề có thể dễ hình duhg hơn trước khi trình bày tính chất phần tử tấm ở đây dẫn ra những nét cơ bản nhất của lý thuyết Kirchhoff về tấm uốn thuần tuý. Đồng thời khi xét biến dạng trượt trong tấm dày ở đây ừình bày lý thuyết của Mindlin. Trong số các mô hình phần tử tấm được sử dụng phần tử tấm 4 nút đồng tham số PLATE4 thuộc loại phần tử đơn giản và hiệu quả được sử dụng rộng rãi để phân tích tấm mỏng cũng như tấm dày. Chúng ta sẽ nghiên cứu tỉ mỉ hơn tính chất phần tử PLATE4. Bên cạnh đó chúng ta sẽ xét thêm phần tử đồng tham số bậc cao 8 nút PLATE8. Cả hai loại phần tử tử trên đều được thể hiên lập trình và đưa vào thư viên của chương trình PASSFEM. Cuối chương dẫn ra một vài thí dụ để bạn đọc có thể tiên theo dõi và thử nghiêm chương trình của mình. Chương 10 - Phân tích tốm chịu uốn LÝTHUYÉTPHẨNTỬHƠUHẠN . Lí thuyết Cơ bản của tấm uốn Kết cấu tấm chịu uốn là các kết cấu có 01 kích thước hình học được xem là nhỏ so với 02 kích thước còn lại. Kích thước nhỏ ký hiệu là h được gọi là chiều dày của tấm. Mặt phăng vuông góc với chiều dày tấm chia đều tấm được gọi là mặt phẳng trung hoà của tấm. Bài toán tấm chịu uốn chỉ xét tải trọng tác dụng vuông góc với mặt trung hoà của tấm ứng suất pháp theo chiều dày của tấm 0 . Tuỳ theo trạng thái ứng suất nảy sinh bên trong tấm có thể được phân thành tấm dày tâm mỏng biến dạng nhỏ và tấm mỏng biến dạng lớn. 1. Tấm dày là loại tấm có chiều dày lớn vì .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.