TAILIEUCHUNG - Những khác biệt trong giáo dục và y tế giữa thành thị và nông thôn - Phạm Xuân Đại

Bài viết "Những khác biệt trong giáo dục và y tế giữa thành thị và nông thôn" phân tích sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị ở lĩnh vực giáo dục và y tế. nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích. | 50 Xã hội học sô 1 57 1997 Những khác biệt trong giáo dục và y tế giữa thành thị - nông thôn PHẠM XUÂN ĐẠI Trong quá trình Đổi mới kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước tại Việt Nam từ 1986 đến nay nền kinh tế và xã hội n ớc ta đã có những chuyển biến sâu sắc theo hướng khả quan. Những đổi mới về chính sách nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế đã tạo ra những tiền đề giải quyết các vấn đề xã hội như nâng cao mức sông dân c tạo thêm việc làm nâng cao các nhu cầu năng động hóa người lao động nói riêng và các doanh nghiệp nói chung đa dạng hóa các loại hình việc làm kinh doanh hoạt động trong xã hội. Tuy nhiên cùng với những thành tựu đó đi sâu vào thực trạng phát triển kinh tế xã hội cụ thể các vùng các lĩnh vực cho thấy còn có sự khác biệt lớn sự khác biệt này lại có xu hướng gia tăng và làm sâu sắc thêm hàng loạt vấn đề buộc các nhà hoạch định chính sách phải giải quyết. Một trong những vấn đề nổ i cộm hiện nay là do có sự khác biệt giữa nông thôn - thành thị mà xuất hiện dòng di cư nông thôn - thành thị ngày càng ồ ạt khó kiểm sóat. Nó như hệ quả vừa mang tính gián tiếp lại vừa trực tiếp. Nó trực tiếp nảy sinh ra trong qúa trình đổi mới nền kinh tế khuyến khích các loại hình kinh tế phát triển. Nhưng đến lượt nó lại làm nảy sinh ra hàng lọat vấn đề nhất là ỏ lĩnh vực quản lý đô thị. Mục đích của bài này nhằm góp phần làm rõ nét phân tích sự khác biệt giữa nông thôn -thành thị ỏ lĩnh vực giáo dục và y tế. Hai lĩnh vực này thuộc loại tương đôi nhạy cảm có lẽ nó tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của con người chỉ sau lĩnh vực thu nhập mức 1 . Giáo dục Nếu chất lượng lao động năng suất lao động xã hội là yếu tô quyết định cải thiện nâng cao mức sông hiện tại thì giáo dục được coi là tiền đề cơ hội cải thiện đời sông tương lai. Qua các cuộc khảo sát thực địa của Viện Xã hội học phần lớn người trả lời là chủ gia đình đều trả lời rằng nếu con của họ có khả năng học tập thì họ sẽ tạo điều kiện để chúng tham

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.