TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 2 NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC - Trường ĐHKH TỰ NHIÊN - MÃ ĐỀ THI 485

Tài liệu "ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 2 NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC - Trường ĐHKH TỰ NHIÊN" giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2013. Chúc các bạn thi tốt! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN ĐỀ THITHỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 Trường THpT ChUyên KHTN MÔN HÓA HọC Thời gian làm bài 90 phút 50câu trắc nghiệm Hà nội ngày 27 01 - 2013 Mã đề thi 485 Câu 1 Cho dung dịch chứa 8 04 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY X Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA số hiệu nguyên tử ZX ZY vào dung dịch AgNO3 dư thu được 11 48 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp đầu là A. 47 2 . B. 58 2 . C. 41 8 . D. 52 8 . Câu 2 Cho các phát biểu sau a Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ. b Trong môi trường axit glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau. c Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3. d Trong dung dịch glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu OH 2 ở điều kiện thường cho dung dịch màu xanh lam. e Trong dung dịch fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở. g Trong dung dịch glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh dạng a và dạng p . h Phân tử saccarozơ do 2 gốc a-glucozơ và p-fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi gốc a-glucozơ ở C1 gốc p-fructozo ở C4 C1 - O - C4 . Số phát biểu đúng là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 3 Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là A. K Ca Ba. B. Na K Ba. C. Na Ca Ba. K Ca. Câu 4 Cho dãy các chất Al Al OH 3 Zn OH 2 NaHCO3 Al2O3 Zn AlCl3 Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là A. 4. B. 6. C. 3 D. 5 Câu 5 Nung nóng 23 3 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 trong điều kiện không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M loãng . Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là A. 0 75. B. 0 5. C. 0 45. D. 0 65. Câu 6 Cho sơ đồ phản ứng Fe3O4 HNO3 Fe NO3 3 NxOy H2O. Sau khi cân bằng hệ số của phân tử HNO3 là A. 46x - 18y. B. 23x - 9y. C. 23x - 8y. D. 13x - 9y. Câu 7 Khối .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.