TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 4 NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC - Trường ĐHKH TỰ NHIÊN - MÃ ĐỀ THI 298

Tài liệu "ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 4 NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC - Trường ĐHKH TỰ NHIÊN" giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2013. Chúc các bạn thi tốt! | trường DHKH WltiMW L Trường THPT Chuyên KHTN Môn HÓA HỌC Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề Đề thi có 04 trang Ngày 03 2012 Mã đề thi 298 Họ tên thí sinh. Số báo danh. Cho biết nguyên tử khôi của các nguyên tô H 1 c 12 N 14 o 16 Na 23 Mg 24 AI 27 p 31 s 32 C1 35 5 K 39 Ca 40 Cr 52 Mn 55 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Br 80 Ag 108 I 127 Ba 137. Câu 1 Đốt cháy hoàn toàn 11 8 gam hỗn hợp một rượu no đon chức và một anđehit no đơn chức có cùng sô nguyên tử cacbon trong phân tử thu được 13 44 lít khí CO2 ở đktc và 12 6 gam H2O. CTPT của andehit là A HCHO B CHsCHO C C2H5CHO D CsH CHO Câu 2 Cho các phản ứng sau 4HC1 MnCh MnCh Ch 2H2O. 2 HC1 Fe FeCh Hi. 14HC1 KiCnO 2 KC1 2CrCỈ3 3Ch 7 H2O. 6HC1 2Al 2A1C13 3H2. 16 HCỈ 2 KMnOí - 2 KC1 2 MnCh 5 CỈ2 8 HzO. Sô phản ứng trong đó HC1 thể hiện tính oxi hóa là A 2. B 1. C 4. D 3. Câu 3 Sục 1 568 lít khí CO2 ở đktc vào 500 ml dung dịch NaOH 0 16M. Sau thí nghiệm được dung dịch A. Rot 250 mi dung dịch B gổm BaCh 0 16M và Ba OH 2 xM vào dung dịch A thu được 3 94 gam kểt tủa. Giá trị của X ỉà A 0 015M B 0 02M C 0 025M D 0 03M Câu 4 Hãy cho biết khẳng định nào dưới đây không đúng A Các kim loại kiểm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện. B Năng lượng ion hóa I2 của các nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn năng lượng ion hóa 11 nhiều lần. C Trong các hợp chất nguyên tử kim loại kiểm chỉ có sô oxi hóa 1. D Thê điện cực chuẩn của kim loại kiềm E M IM có giá trị âm. Câu 5 Cho sơ đồ biên hóa sau CH CH Xj x2 . x3 X X Ylà A H2O B CuO C LĨA1H4 D NaOH Câu 6 Hỗn họp X gồm hai anđehit đon chức A và B Ma Mb . Khi cho 1 42 gam hôn hợp X vào lượng dư dung dịch AgNCb NH3 thu được 8 64 gam Ag. Hiđro hóa hoàn toàn 1 42 gam hỗn họp X thu được hỗn họp rượu Y. Cho toàn bộ hỗn hợp Y vào bình đựng Na dư thu được 0 336 lít H2 ở đktc . Biết hiệu suất các phản ứng đạt 100 . A và B lẩn lượt là A HCHO CH3CHO B HCHO C2H3CHO C HCHO C2H5CHO D CH3CHO C2H5CHO Câu 7 Cho các polime sau 1 nhựa phenolfomandehit 2 tơ visco 3 thủy tinh hữu cơ 4 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.