TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kỹ năng giao tiếp đàm phán trong kinh doanh - GS.TSKH Vũ Huy Từ

Giáo trình kỹ năng giao tiếp đàm phán trong kinh doanh có kết cấu gồm 4 chương: Chương 1 Kỹ năng xử lý văn bản, chương 2 Kỹ năng thuyết trình, chương 3 Giao tiếp trong kinh doanh, chương 4 Đàm phán trong kinh doanh, và 1 phụ chương Giao tiếp tìm việc làm. và nắm được các kỹ năng cần thiết. | ặ Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội i i i Giáo trình i Kỹ năng giao tiếp đàm phán i s trong kinh doanh Ũ V Ũ V V Chủ biên Vũ Huy Từ V V V V V V ũ uuwuwwwwuwuu LỜI NÓI ĐẦU Trong cơ cấu kiến thức của chương trình đào tạo nhóm ngành kinh tế kinh doanhvà quản lý kinh doanh của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội môn học Kỹ năng giao tiếp đàm phán trong kinh doanh được dặt trong mục kiến thức ngành thuộc phẩn kiến thức giáo dục chuyên nghiệp với thời lượng 3 ĐVHT. Điểm đặc thù về kiến thức của môn học Kỹ năng giao tiếp đàm phán trong kinh doanh là ở chỗ nó không nặng về mục tiêu kiến thức lý luận mà chủ yếu là nhằm mục tiêu rèn luyện kỹ năng thực hành. Nói khác đi môn học này không chỉ là giảng giải về lý thuyết mà chủ yếu là về thực hành. Kết thúc môn học này mà sinh viên mới chỉ nắm được lý thuyết là chưa đủ mà còn phải có năng lực thực hành về các hoạt động giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh. Trong khi học Kỹ năng giao tiếp đàm phán trong kinh doanh sinh viên phải rèn tập tương đối thành thạo 2 nhóm kỹ năng kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh và kỹ năng đàm phán trong kinh doanh. Đây là hai nhóm kỹ năng cẩn thiết cho mọi người mọi tổ chức trong cuộc sống trong mọi nghề nghiệp nhưng đặc biệt cẩn thiết và không thể thiếu cho những nhà kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. Bất kỳ một cuộc giao tiếp nào một cuộc đàm phán nào cũng phải sử dụng 4 kỹ năng cơ bản của giao tiếp là nói nghe đọc viết đều phải thông qua giao tiếp bằng các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Vì vậy giáo trình này được kết cấu gồm Chương I Kỹ năng xử lý văn bản Bao gồm nhóm kỹ năng tiếp nhận văn bản và nhóm kỹ năng tạo lập văn bản do A biên soạn có sự tham gia của . Nguyễn Quang Ninh tiểu mục IV của mục B Chương II Kỹ năng thuyết trình bao gồm cả kỹ năng nói ứng khẩu do các giảng viên Lê Quang Huy và Nguyễn Đăng Quang biên soạn. Chương III Giao tiếp trong kinh doanh Chương IV Đàm phán trong kinh doanh và một phụ trương Giao tiếp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.