TAILIEUCHUNG - Giáo trình Tài chính công - GS.TS Vũ Văn Hóa

Giáo trình Tài chính công của Vũ Văn Hóa trình bày những vấn đề lý luận và nghiệp vụ quản lý tài chính Nhà nước có sự liên hệ chặt chẽ với các cơ chế chính sách trong hoạt động tài chính và ngân sách hiện hành. để nắm rõ hơn nội dung kiến thức và học tốt. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI KHOn TÀI CHÍNH NGHN HÃNG GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH CÔNG Chủ biên GS. TS. Vũ Văn Hoá PGS. TS. Lê Văn Hưng HÃ NỘI-2009 LỜI NÓI DẦU Để đáp ứng kịp thời yêu cầu giảng dạy và học tập theo chuơng trình đào tạo của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức biên soạn Giáo trình Tài chính công để giảng cho các hệ Đại học Cao đẳng và Trung cấp của trường. Là một môn học nghiệp vụ chuyên ngành môn học Tài chính công trình bày những vấn đề lý luận và nghiệp vụ quản lý tài chính Nhà nước có sự liên hệ chặt chẽ với các cơ chế chính sách trong hoạt động tài chính và ngân sách hiện hành. Nghiên cứu môn học Tài chính công sẽ giúp người đọc nâng cao hiếu biết về lý luận cũng như kinh nghiệm về công tác quản lý tài chính nhận thức được cơ sở và cơ chế của việc khai thác và sử dụng các nguồn tài chính trong quan hệ giữa các chủ thể trong quá trình tạo lập quản lý và sử dụng các nguồn tài chính công. Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Quá trình nghiên cứu và biên soạn giáo trình này được thực hiện trên cơ sở kế thừa các giáo trình của trường và tham khảo các giáo trình Quản lý Tài chính công của Học viện Tài chính giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngân sách của Kho bạc Nhà nước và các tài liệu có liên quan đến việc hướng dẫn thực hiện Luật ngân sách Nhà nước. Chịu trách nhiệm biên soạn và chỉnh lý giáo trình Tài chính công là các nhà khoa học và giảng viên đang giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Tài chính Ngân hàng của Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội. GS. TS. Vũ Văn Hoá Chủ nhiệm Khoa Tài chính 3 Ngân hàng và PGS. TS. Lê Văn Hưng Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng đồng Chủ biên. Các tác giả trực tiếp biên soạn và chỉnh lý giáo trình này gồm có GS. TS. Vũ Ván Hoá Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng chịu trách nhiệm chỉnh lý Giáo trình và trực tiếp biên soạn Chương 1 PGS. TS. Lê Văn Hưng Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng tham gia chỉnh lý Giáo trình và trực tiếp biên soạn các Chương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.