TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kỹ thuật bào chế và sinh học dược học các loại thuốc (sách dùng đào tạo dược sĩ đại học) (Tập 1): Phần 2

(BQ) Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật bào chế và sinh học dược học các loại thuốc (sách dùng đào tạo dược sĩ đại học) (Tập 1)", phần 2 trình bày các nội dung: Thuốc tiêm - Thuốc nhỏ mắt, các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp chiết xuất, nhũ tương và hỗn dịch thuốc. nội dung chi tiết. | Chương 3 THUỐC TIÊM - THUỐC NHỎ MAT THUỐC TIÊM MỤC TIÊU ì ỉ. Trình bày được định nghĩa phản loại thuốc tiêm. 2. Phân tích được các ưu nhược điểm cùa dạng thuốc tiêm. 3. Phăn tích được yêu cầu của từng đường tiêm thuốc liên quan đến thiết kế công thức thuốc tiêm. 4. Phân tích được tác dộng của từng loại dung môi thường dùng trong bào chế thuốc tiêm đến độ ổn định độ an toàn và sinh khả dụng của thuốc. 5. Trình bày được vai trò nguyên tắc chọn chất cụ thể của 6 nhóm chất có thể cần phối hợp trong các công thức thuốc tiêm. 6. Phân tích được tác động của bao bì đến chất lượng thuốc tiêm. 7. Trình bày được yêu cầu về cơ sở thiết bị dùng trong pha chế - sàn xuất thuốc tiêm. 8. Trinh bày được sơ đồ các giai đqạn pha chế thuốc tiêm dung dịch thuốc tiêm hỗn dịch thuốc tiêm đông khô. 9. Trình bày được yêu cầu nguyên tắc kiểm tra chất lượng và đảm bảo chất lượng của thuốc tiêm. 10. Phăn tích được ảnh hưởng của các yếu tô dược học và sinh học đến sinh khả dụng của thuốc tiêm. 11. Phân tích được vai trò và trình tự pha chế một sô công thức thuốc tiêm đã trích dẫn. NỘI DUNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ THUỐC TIÊM 1. Định nghĩa Thuốc tiêm là những chế phẩm vô khuẩn có thể là dung dịch hỗn dịch nhũ tương hoặc bột khô khi tiêm mới pha lại thành dung dịch hay hỗn dịch để tiêm vào cơ thể theo những đường tiêm khác nhau. 103 2. Các đường tiêm thuốc Tuỳ theo mục đích điều trị thuốc được tiêm vào cơ thể theo các đường tiêm khác nhau. Mỗi đường tiêm thuốc cơ thể chĩ dung nạp được một thể tích thuốc nhất định cho mỗi lần tiêm. Hơn nữa các đường tiêm thuốc khác nhau có yêu câu về độ đẳng trương chất gây sốt độ trong các chất ngoài dược chất được thêm vào trong công thức thuốc rất khác nhau. Do vậy nhà bào chế cần phải biết được yêu cầu đặc điểm của từng đường tiêm thuốc để vận dụng khi nghiên cứu xây dựng công thức trong sản xuất cũng như hưóng dẫn sử dụng các chế phẩm thuôc tiêm một cách có hiệu quả và an toàn nhất. Các đường tiêm thường gặp - Tiêm trong da Thuôc được tiêm vào giữa lớp trong cùng và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.