TAILIEUCHUNG - Quyết định số: 45/2013/QĐ-UBND

Quyết định số: 45/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại quy định về hoạt động đo đạc bản đồ, sử dụng các sản phẩm đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND thành phố Hà Nội; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Đất đai năm 2003;. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu. | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 45 2013 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 54 2010 QĐ-UBND NGÀY 19 11 2010 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 Căn cứ Luật Thủ đô Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17 2008 QH12 Căn cứ Nghị định số 181 2004 NĐ-CP ngày 29 10 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai Căn cứ Nghị định số 12 2002 NĐ-CP ngày 22 1 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ Nghị định số 08 2005 NĐ-CP ngày 24 01 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng Căn cứ Quyết định số 33 2008 QĐ-TTg ngày 27 2 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2020 Căn cứ Thông tư số 05 2009 TT-BTNMT ngày 01 6 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kiểm tra thẩm định và nghiệm thu và kiểm tra thẩm định và nghiệm thu công trình sản phẩm địa chính Thông tư số 32 2010 TT-BTNMT ngày 18 12 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ Thông tư liên tịch số 04 TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 02 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1335 TTr-STNMT ngày 29 tháng 3 năm 2013 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1486 STP-VBPQ ngày 24 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều tại Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 54 2010 QĐ-UBND ngày 19 11 2010 của UBND Thành phố Hà Nội. Cụ the như sau 1. Khoản 2 và 4 Điều 2 được sửa đổi như sau 2.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.