TAILIEUCHUNG - Luận văn:vấn đề kiểm soát dòng vốn vào tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập

Những thành tựu về kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua là rất ấn tượng, GDP tăng ở mức cao qua nhiều năm liên tục, môi trường chính trị xã hội ổn định, tạo được sự quan tâm chú ý của nhiều nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, để gia tốc phát triển kinh tế nhằm tránh nguy cơ tụt hậu đòi hỏi phải thu hút vốn đầu tư cho phát triển với quy mô và tốc độ nhanh hơn nữa. Kể từ đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, cùng với quá trình tự. | Luận văn 1 Lề Duy Phong Vấn đề kiểm soăt dong vốn văo tại Việt Năm trong giăi đoạn hội nhập LỜI MỞ ĐẦU Những thành tựu ve kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua là rất ấn tượng GDP tang ở mực cao qua nhieu nam lien tuc moi trừờng chính trị xa hoi on định tao được sự quan tam chu ý cua nhiếu nha đau tư quốc tế. Tuy nhiến đệ gia tốc phất triện kinh tế nham tranh nguy cờ tut hậu đoi hoi phai thu hut von đau tư cho phất triện vời quy mo va toc đo nhanh hờn nừa. Kệ từ đầu tháp ký 90 cua thế ký XX cung vời qua trình tự do hoa tai chính cấc dong von quoc tế đa chay manh vấo cấc nừờc đang phat triện. Tuy nhiên cung vời những lời ích mấ cấc dong von mang lai von cong nghệ ky nang quan ly tang tính thanh khoan cua thị trừờng . những rui ro va bất on thâm chí khung hoang tai chính - tiện tệ đa ngay một gia tang. co thệ thấy dong von vấo qua đau từ trực tiếp va gian tiếp đa mang lai tính quyết định nham khuyến khích tang ty lệ đau từ cao va mừc tang trừờng GDP ờ Indonệsia Malaysia va Thai Lan. Tuy vay dong von vấo ngan han mang tính đau cờ cung đa lam suy yếu sừ on định cua nện kinh tế vĩ mo do dong von nay đa lam biến đọng cấc biến tai chính chu đao kế ca biến ty gia cua nến kinh tế. Vì thế mot so nừờc đa sử dung đến nhừng biện phấp kiếm soất trực tiếp hay gian tiếp nham kiệm chế sự di chuyển cua dong von ngan han tranh sừ đao ngừờc dong von vấo. Chính vì thế trong qua trình hoi nhấp va phat triện kinh tế Việt Nam cung đang no lừc thu hut dong von vấo nhừng muc tiếu van phai đấm bấo sự phất triện on định bến vừng. Việc nhan định đung ban chất cua dong von vấo cung vời việc nghiến cừu những tấc đông đến hệ thong tai chính cua tiến trình từ do hoa tai khoan von cung nhừ nhừng giai phấp nham kiếm soất dong von vấo trong qua trình hoi nhấp la ly do thừc hiện đế tai nghiến cừu Vấn đề kiểm soát dong von vào tại Việt Nám trong giái đoạn hội nháp . Mong muon cua đế tai cung chỉ dừng lai bang việc phấn tích tấc dung cua dong von đoi vời nến kinh tế tính bất on cua dong von .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.