TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chương 2: Cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử (Phần 2)

Bài giảng Chương 2: Cấu trúc tổng quát của máy tính điện tử (Phần 2) trình bày về tổng quan phần mềm với những nội dung về phân loại, Application software, User interface, hệ điều hành, hoạt động của OS, quản lý CPU, bộ nhớ, quản lý các tác vụ, quản lý file. | CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ CHƯƠNG 2 Phần 2 : Tổng quan về phần mềm Phân loại APPLICATION SOFTWARE SYSTEM SOFTWARE Operating System Utility Programs Device drivers USER HARDWARE Application software Phần mềm ứng dụng Phục vụ nhu cầu cụ thể của user giải trí cá nhân (nấu ăn, sổ tay, sửa chữa nhà, ) giáo dục văn phòng, sản xuất chuyên dụng (xem, vẽ, tạo sửa ảnh, tạo web, thiết kế, xuất bản và in ấn) Software package gồm các file thi hành và dữ liệu File thi hành : Có ít nhất 1 file thi hành (executable file), để nạp phần mềm, hay khởi động , bởi user . Thường có đuôi .exe Trong Windows, Người dùng sẽ click chọn biểu tượng, hay chọn từ menu Start, hay gõ tên file trong hộp Run . những file khác không được chạy bởi user. Nó có thể là những file hỗ trợ (.dll, hay .ocx, trong Windows OS), chứa các lệnh được sử dụng cùng với file thi hành. Nó sẽ được gọi bởi ctrình chính khi cần thiết. File dữ liệu các data file cung cấp dữ liệu cần cho ctrình. Dữ liệu trong file không được user cung cấp. file có đuôi txt, bmp, hlp vd: khi user sử dụng chức năng ktra chính tả trong word việc phân chia thành các file mang lại sự linh họat và thuận tiện cho người lập trình, cho phéptái sử dụng module trong ứng dụng khác. User interface Phần lớn các phần mềm đều cung cấp môi trường tương tác, bao gồm: một màn hình, với các phương tiện để thu thập dữ liệu từ user, lựa chọn cách xử lý data, cách xuất và hiển thị dữ liệu , Giao diện đồ họa GUI (graphical user interface) windows, icons và rollover, menus (pull down menu, hay drop down menu, cascading menu, pull up menu, pop up menu) Cửa số chương trình : title bar, menu bar, toolbar pull up menu (start menu) , pop up menu (click nut phải mouse) How software works ? Khi khởi động chương trình mtd2002, các lệnh trong file được nạp từ đĩa vào RAM và được chuyển đến CPU. CPU thi hành các lệnh ngay -> Xuất hiện cửa sổ chương trình Chương trình chờ user gõ một từ, hay chọn một lệnh, rồi thực hiện theo lệnh user đã

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.