TAILIEUCHUNG - Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong các sự nghiệp văn phòng bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC); giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với nhân dân, người lao động BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2013 với 06 nhóm nhiệm vụ chính. | BẢO HIỂM XÃ HỘI VIÊT NAM TIÊU ĐE AN TIẾP TỤC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÃNH CHÍNH TRONG CÁC NGHIỆP vụ VĂN PHÒNG BẢO HIỂM XÃ HÔI VIÊT NAM CHỦ NHIÊM CHU ĐỨC HOÀI Hà Nôi - 2005 ÍỊÌlOĨ NHẬN XÉ iTlỂU ĐÊ ÁN TIẾP TỤC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG BHXH VIỆT NAM Chủ nhiệm tiểu đề án ThS. Chu Đức Hoài Phó Chánh Văn phồng BHXH Việt Nam Sau khi đọc xong bản tổng hợp kết quả nghiên cứu của tiểu đề án tôi xin có một số nhận xét sau đây I Những ưu điểm của tiểu đề án. 1. Tiểu đề án đã trình bày khá rõ chức năng nhiệm vụ và thực trạng hoạt động của Văn phòng. Đây là cơ sở để tiến hành cải cách thủ tục hành chính đối với cac nghiệp vụ ván phòng nhàm phục vụ kip thời và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của toàn cơ quan không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực thi chính sách BHXH trong toàn ngành. 2. Để nâng cao hiệu quả các hoạt động của mình trong thời gian qua Văn phòng thường xuyên cải cách thủ tục hành chính trong rất nhiều các nghiệp vụ Vein phòng trong đó tập trung vào 3 nhóm nghiệp vụ chính - Củi cách thủ tục hành chính trong nghiệp vụ tổng hợp tham mưu. - Cai cách thủ tục hành chính trong công tác thi đua khen th trỏng. - Cải cách thủ tục hành chính trong các hoạt động phục vụ văn phòng. Phần trình bày từ trang 17 đến trang 25 phần nào đã thể hiện được những nội dung về cải cách thủ tục hành chính đối với 3 mảng công việc chính của Văn phòng. Ví dụ hàng quí Tổng Giám đốc làm việc một lẩn với BHXH một địa phương nào đó đã đem lại hiệu qua cao giải quyết kịp thời những vướng mắc cứa các địa phương. Nội dưng xây dựng chương trình công tác năm và lịch công tác hàng tuần cho lãnh đạo là những nội dung cải cách lề lối làm việc của lãnh đạo nói riêng và toàn ngành nói chung. Hai nội dung này đã đi vào nền nếp thường xuyên và đã đem lại hiệu quả rõ nét hoặc bỏ thủ tục bắt các đơn vị sử dụng lao động báo cáo thành tích để được tặng bằng khen của Tổng Giám là những nội dung về cải cách thủ tục hành chính của Văn phòng đã thực hiện trong .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.