TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

"Luận văn tốt nghiệp: Bảo hiểm xã hội Việt Nam" trình bày những kiến thức xoay quanh: quá trình hình thành và phát triển quỹ BHXH Việt Nam, thực trạng về quỹ BHXH ở nước ta hiện nay. Tham khảo để biết nội dung chi tiết. | Lời mở đầu Bảo hiểm xã hội ở nước ta là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động. Vì vậy ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập Nước chế độ chính sách bảo hiểm xã hội đã được ban hành và do điều kiện đấu tranh giải phóng dân tộc điều kiện kinh tế xã hội đã từng bước được thực hiện đối với công nhân viên chức khu vực Nhà nước. Trong quá trình thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội không ngừng được bổ sung sửa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI nền kinh tế nước ta bắt đầu chuyển sang hoạt động theo cơ chế kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước với cơ chế này nhiều vấn đề về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội trước đây không còn phù hợp. Bộ Luật lao động được Quốc hội thông qua năm 1994 có hiệu lực thi hành từ 1 1 1995 trong đó chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cũng được quy định trong Chương XII bộ Luật này và có liên quan đến một số điều ở các chương khác. Để thể chế các quy định trong Bộ Luật lao động năm 1995 Chính phủ đã ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội kèm theo Nghị định số 12 CP Nghị định số 45 CP quy định cụ thể về đối tượng tham gia mức đóng góp điều kiện để được hưởng mức hưởng đối với từng chế độ đồng thời quy định hình thành Quỹ bảo hiểm xã hội và giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất quản lý I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 1. Sự tất yếu khách quan hình thành bảo hiểm xã hội. Trong cuộc sống con người muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu về vật chất và tinh thần hay nói một cách khác mỗi con người đều phải lao động để nuôi sống bản thân và tồn tại 2 trong xã hội. Trong thực tế không phải lúc nào cuộc sống và lao động cũng đều thuận lợi có thu nhập thường xuyên và mọi điều kiện sinh sống bình thường mà có rất nhiều trường hợp gặp khó khăn bất lợi phát sinh làm cho người ta bị giảm hoặc mất thu nhập như bất .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN