TAILIEUCHUNG - Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2013

Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2013 thực hiện Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội. | ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 143 KH-UBND Hà Nội ngày 06 tháng 09 năm 2013 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 14 2013 NQ-HĐND NGÀY 17 7 2013 VỀ CHÍNH SÁCH TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG XÂY DỰNG phát triển thủ đô Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012 Căn cứ Nghị quyết số 14 2013 NQ-HĐND ngày 17 7 2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng phát triển Thủ đô. Để thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố có hiệu quả kịp thời và thống nhất UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng và phát triển Thủ đô với những nội dung cụ thể như sau I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích - Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả đồng bộ ngay sau thời điểm Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành. 2. Yêu cầu - Xác định cụ thể nội dung công việc thời hạn hoàn thành và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng và phát triển Thủ đô giai đoạn 2013-2015. II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 1. Tuyên truyền phổ biến chính sách trọng dụng nhân tài - Tổ chức phổ biến chính sách và các văn bản quy định chi tiết thi hành chính sách trọng dụng nhân tài với nội dung và hình thức phù hợp với từng ngành lĩnh vực và đối tượng cụ thể. - Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của công dân Thủ đô về chính sách trọng dụng nhân tài. - Thời gian thực hiện trong cả giai đoạn 2013-2015. 2. Phê duyệt chỉ tiêu chuyên ngành lĩnh vực cần thu hút trọng dụng nhân tài giai đoạn 2013-2015 - Tiếp nhận các đối tượng trong diện thu hút nhân tài chỉ tiêu chuyên ngành tiêu chuẩn cụ thể nhu cầu kinh phí nếu có . - Xây dựng chương trình dự án đề án trọng điểm thuộc các ngành lĩnh vực khác nhau cần trọng dụng chuyên gia đầu ngành nhà khoa học trong nước hoặc nước ngoài và các đối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.