TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết bài 6 Toán 12 (2012-2013) - THPT Lê Quý Đôn (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra 1 tiết bài số 6 môn Toán lớp 12 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Lê Quý Đôn sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN 6 LỚP 12 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ---------- Q ------------ TRÌNH CHUẨN ĐỀ KIÊM TRA 1 TIÊT BÀI SÔ NAM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN - Chương Thời gian làm bài 45 phút Không kể thời gian phát chép đề ĐỀ Đề kiểm tra có 1 trang Câu 1. a 2 0đ Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau z 4- 3i 1 3i 5- 4i - 5- i b 2 0đ Cho hai số phức z1 4- 2i z2 - 9 2i. Tìm 4z 1 3z2 5z 1 - 2z2. Câu 2. 1 0đ Tìm các số thựcx và y sao cho x - y 1 x - 2y - 4 i 2x y - 2 x - y - 2 i. Câu 4. a 1 5đ Tìm số phức z biết 2 z - 3z 1 12i. b 1 5đ Tìm số phức z biết z 3 5 và phần thực của z bằng 2 lần phần ảo của nó . Câu 4. 1 0đ Giải phương trình sau trên tập số phức 4z2 - 6z 3 0. Câu 5. 1 0đ Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn hệ thức 2 z - i z z 2i ----------hết---------- HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Đáp án Điểm 1 4 0 điểm a z f- 5 - 4i -5 - i 1 3i v 7V 7 4 - 3i 1 - 3i 25 - 4 - 5 i 20 i 1 9 v 7 13 i -29 15i 59 27 . - - i 22 À 59 À 27 Phần thực - - phần ảo 4 - 0 5 0 5 0 5 0 5 b 4z1 3z2 4 4 - 2i 3 -9 2i 16 - 8i - 27 6i -11 - 2i 4z1 3z2 ự -11 2 -2 2 s 5 5z1 - 2z2 5 4 - 2i -2 -9 2i 20 - 10i 18 - 4i 38 - 14i 5 z1 - 2 z2 38 14i 0 5 0 5 0 5 0 5 2 1 0. điểm Ta co x y 1 x 1 x y 1 2 x 1 1 x - 2 y - 4 -2 1 x 2 y 1 1 1 3x - 4 y 8 2 y - 4 i 2 x y - 2 x - y - 2 i y x - y - 2 x 2 1 1y - 2 0 5 0 5 3 3 0 điểm 2 z - 3z 1 12i . Gọi z x yi với x y là số thực Pt tương đương với 2ỵlx2 y2 - 3x - 3yi 1 12i 2yl x y 3x 1 1 y - 4 r Í3x 1 0 1 2 x2 16 3x 1 2 A n 2 . Z- 1 1 14 x2 16 9x 6x 1 1 y -4 y -4 x -1 3 1 x -1í x 4Ư Jx 3 15x 6x - 63 0 1 5 1 . 0 y -4 y - 4 Lx 3 1 1 y - 4 Z 3-4i 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 Gọi z a bi a b e 0 5 0 5 0 5 a bi 3 5 V a 2b Va2 b2 3 5 _ 5b2 45 V a 2b 1 a 2b a 6 b lb 3 V b -3 L a -6 a 2b r 1 _lb -3 Vậy z1 6 3i z2 -6 - 3i 4 Ị điểm Ta có A -6 2 -12 12i2 Vậy PT đã cho có hai nghiệm phức là z 6 1 1 3 - i và 6 h Ĩ2 3 Vã . z - i. 8 4 4 0 5 0 5 5 1 điểm Đặt z x yi x 21 z i 1 1 z z 2i 2 x y -1 i y2 - 2y 0 Vậy tập hợp các y e . Ta có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT