TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra 1 tiết bài 6 Toán 12 (2012-2013) - THPT Lê Quý Đôn (Kèm Đ.án)

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh đề kiểm tra 1 tiết bài số 6 môn Toán lớp 12 năm 2012-2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận trường THPT Lê Quý Đôn sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN 6 LỚP 12 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ---------- Q ------------ TRÌNH CHUẨN ĐỀ KIÊM TRA 1 TIÊT BÀI SÔ NAM HỌC 2012 - 2013 MÔN TOÁN - Chương Thời gian làm bài 45 phút Không kể thời gian phát chép đề ĐỀ Đề kiểm tra có 1 trang Câu 1. a 2 0đ Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau z 4- 3i 1 3i 5- 4i - 5- i b 2 0đ Cho hai số phức z1 4- 2i z2 - 9 2i. Tìm 4z 1 3z2 5z 1 - 2z2. Câu 2. 1 0đ Tìm các số thựcx và y sao cho x - y 1 x - 2y - 4 i 2x y - 2 x - y - 2 i. Câu 4. a 1 5đ Tìm số phức z biết 2 z - 3z 1 12i. b 1 5đ Tìm số phức z biết z 3 5 và phần thực của z bằng 2 lần phần ảo của nó . Câu 4. 1 0đ Giải phương trình sau trên tập số phức 4z2 - 6z 3 0. Câu 5. 1 0đ Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn hệ thức 2 z - i z z 2i ----------hết---------- HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Đáp án Điểm 1 4 0 điểm a z f- 5 - 4i -5 - i 1 3i v 7V 7 4 - 3i 1 - 3i 25 - 4 - 5 i 20 i 1 9 v 7 13 i -29 15i 59 27 . - - i 22 À 59 À 27 Phần thực - - phần ảo 4 - 0 5 0 5 0 5 0 5 b 4z1 3z2 4 4 - 2i 3 -9 2i 16 - 8i - 27 6i -11 - 2i 4z1 3z2 ự -11 2 -2 2 s 5 5z1 - 2z2 5 4 - 2i -2 -9 2i 20 - 10i 18 - 4i 38 - 14i 5 z1 - 2 z2 38 14i 0 5 0 5 0 5 0 5 2 1 0. điểm Ta co x y 1 x 1 x y 1 2 x 1 1 x - 2 y - 4 -2 1 x 2 y 1 1 1 3x - 4 y 8 2 y - 4 i 2 x y - 2 x - y - 2 i y x - y - 2 x 2 1 1y - 2 0 5 0 5 3 3 0 điểm 2 z - 3z 1 12i . Gọi z x yi với x y là số thực Pt tương đương với 2ỵlx2 y2 - 3x - 3yi 1 12i 2yl x y 3x 1 1 y - 4 r Í3x 1 0 1 2 x2 16 3x 1 2 A n 2 . Z- 1 1 14 x2 16 9x 6x 1 1 y -4 y -4 x -1 3 1 x -1í x 4Ư Jx 3 15x 6x - 63 0 1 5 1 . 0 y -4 y - 4 Lx 3 1 1 y - 4 Z 3-4i 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 Gọi z a bi a b e 0 5 0 5 0 5 a bi 3 5 V a 2b Va2 b2 3 5 _ 5b2 45 V a 2b 1 a 2b a 6 b lb 3 V b -3 L a -6 a 2b r 1 _lb -3 Vậy z1 6 3i z2 -6 - 3i 4 Ị điểm Ta có A -6 2 -12 12i2 Vậy PT đã cho có hai nghiệm phức là z 6 1 1 3 - i và 6 h Ĩ2 3 Vã . z - i. 8 4 4 0 5 0 5 5 1 điểm Đặt z x yi x 21 z i 1 1 z z 2i 2 x y -1 i y2 - 2y 0 Vậy tập hợp các y e . Ta có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.