TAILIEUCHUNG - Quyết định 1637/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 1637/QĐ-UBND năm 2013 công nhận thị trấn Ái Tử huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị là đô thị loại V. để nắm nội dung trong quyết định này. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Số 1637 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nAm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Trị ngày 11 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN ÁI TỬ HUYỆN TRIỆU PHONG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 42 2009 NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị Căn cứ Quyết định số 321 QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 Căn cứ Nghị quyết số 05 2013 NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Tờ trình số 495 TTr-SXD ngày 04 tháng 9 năm 2013 và UBND huyện Triệu Phong Tờ trình số 1130 TTr-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận thị trấn Ái Tử huyện Triệu Phong là đô thị loại V. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các Sở Xây dựng Nội vụ Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Chủ tịch UBND thị trấn Ái Tử và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đức .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.