TAILIEUCHUNG - luận văn:Giải pháp nâng cao chất lượng Tín dụng trung dài hạn tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Đất nước ta đang trong giai đoạn đổi mới, đổi mới về cơ chế quản lý cũng như cơ chế thị trường đồng thời mở ra những cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế nước nhà. Nền kinh tế nước ta đang có những tiến bộ đáng kể, cùng với nó là sự phát triển của các ngành Sản xuất , dịch vụ, trong đó ngành Ngân hàng đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển đất nước | i-C I LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ị ĐẼ TÀI Giải pháp nâng cao chất ị lượng Tín dụng trung dài hạn tạiSở ị Ê giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát S triển Việt Nam 1 MỤC LỤC MỤC LỤC. .1 DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ Mơ CHƯƠNG Ị_LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA Ngân hàng thương . HOẠT ĐỘNG TÍN dỤnG của ngân hàng thương mại . Hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương Hoạt động Tín dụng của Ngân hàng thương Khái niệm và phân loại Tín dụng của Ngân hàng thương Tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng thương CHẤT LưỢnG tín dụng TRuNg và dài hạn của ngân hàng THƯƠNG MẠI . . 16 Khái niệm chất lượng Tín Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng Tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương Khả năng đáp ứng nhu cầu của khách Tỷ trọng dư nợ cho vay trung và dài Chỉ tiêu lợi Tỷ lệ Nợ quá hạn. 22 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯƠNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG Nhân tố chủ Khả năng thu thập thông tin Tín dụng của ngân Chiến lược KD và chính sách Tín dụng của ngân Hiệu quả huy động Quy trình cho Trình độ cán bộ Tín dụng và công tác tổ chức ngân Trang thiết bị khoa học kỹ . Nhân tố khách Nhân tố thuộc về khách Nhân tố thuộc về môi trường pháp CHƯƠNG n THựC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI SƠ GIAO dịch I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 31 TỔNG QUAN VỀ SƠ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM. 31 Quá trình hình thành và phát triển của Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Kết quả KD năm 2007 của Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 33 Các hoạt động KD cơ bản của Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt 2 Một số quy định về Tín dụng trung dài hạn tại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.