TAILIEUCHUNG - Nghị định Số: 84/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 84/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT