TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 7: Tìm kiếm" trình bày các khái niệm về tìm kiếm, bản ghi và khóa, bản ghi và khóa trên C++, tìm tuần tự (sequential search), tìm trên danh sách có thứ tự, quản lý danh sách có thứ tự, thêm vào danh sách có thứ tự - Giải thuật, tìm nhị phân, cây so sánh của giải thuật,. nội dung chi tiết. | CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT 501040 r 1 T J Ị- 1 J-TI1 r a r I . T Chương 7 Tìm kiếm Khái niệm tìm kiếm J Cho biết J Một danh sách các bản ghi record . Một khóa cần tìm. MJ Tìm bản ghi có khóa trùng với khóa cần tìm nếu có . Đo độ hiệu quả Số lần so sánh khóa cần tìm và khóa của các bản ghi Phân loại Tìm kiếm nội internal searching Tìm kiếm ngoại external searching Bản ghi Khóa Bản ghi và khóa Dữ liệu Khóa So sánh được Thường là số Trích khóa từ bản ghi So sánh các bản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.